تأمین و توزیع

نام و نام خانوادگی: محمدرضا ساده
سمت: رئیس تامین و توزیع
تحصیلات: لیسانس
سوابق خدمتی: رئیس مهندسی فرآورده

رئیس تامین و توزیع تحت نظر مستقیم مدیر منطقه انجام وظیفه می نماید و زیر مجموعه مدیریت تامین و توزیع می باشد.
مسئولیت کنترل و نظارت بر وظایف نیروهای شاغل بر سمتهای :رئیس سرویسهای صنعتی ،کارشناس ارشد سرویسهای صنعتی و استاندارد ،رئیس کنترل کیفیت انبارها،تکنسین ارشد کنترل کیفیت انبار،مسئول امور حمل و نقل،مسئول تدارکات،کارشناس ارشد تدارکات و برنامه ریزی توزیع و رابط تدارکات و حمل و نقل در سطح منطقه و نواحی تابعه را بر عهده دارد و نیز نظارت بر :
-
عملیات تامین،حمل ،ذخیره سازی و توزیع انواع فرآورده هاا (بنزین ،نفتگاز،نفت سفید ،نفتکوره و گاز مایع)
-
بررسی روزانه وضعیت موجودی فرآورده ها و جلوگیری از کاهش میزان آن در انبارها
-
بازدید از تاسیسات گاز مایع و نظارت بر نحوه توزیع
-
هماهنگی لازم با سایر نهادها و سازمان های نظارتی بمنظور بازدید از تاسیسات و مصرف کنندگان عمده و نیروگاهها
-
شرکت در کلیه جلسات مرتبط داخلی و برون سازمانی منطقه
-
تجزیه و تحلیل عملیات موجودی،رسیده و برداشت کلیه نواحی و کنترل سهمیه تخصیصی و جلوگیری از افزایش برداشت تعیین شده
-
ارائه کلیه گزارشات و نتایج حاصله از عملیات روزانه به مدیر و معاونین منطقه
-
تهیه و انجام کلیه مکاتبات مرتبط با مناطق و نواحی و نهادهای برون سازمانی