امور اداری

نام و نام خانوادگی:منصور آذرنور
سمت:رئیس امور اداری
تحصیلات:لیسانس مدیریت امور فرهنگی
امور اداری تحت نظر معاون مالی اداری منطقه انجام وظیفه می نماید و موظف به اطلاع کامل از آئین نامه های مربوطه که در مجموعه مقررات پرسنلی جمع آوری گردیده است می باشد.

 اهم وظایف   :

1- نظارت بر حفظ و نگهداری آمار اموال منقول موجود در منطقه و تأیید گزارشات تهیه شده از طرف مسئول مربوطه

2-آگاهی و شناخت کافی خط و مشی ها, مجموعه مقررات و آیین نامه های اداری,پرسنلی قانون کار و مقررات تامین اجتماعی.

3- اشراف و نظارت کامل بر انجام کلیه امور پرسنلی.

4-   حل و فصل مشکلات اداری و خدماتی و ارائه پیشنهادت و سیستم های اداری و خدماتی در جهت بهبود روش و ایجاد محیط سالم و پویا  در منطقه.

5- پاسخگویی و رسیدگی به درخواست ها و مراجعات حضوری با عنایت به شرایط و امکانات,ضوابط و مقررات و اهتمام و رفع نگرانی ها ,شکایات کارکنان و پیگیری درخواست های منطقی تا حصول نتیجه.

6-   بررسی احتیاجات اداری، فرم ها و اوراق چاپی و بهادار مورد نیاز کلیه واحدهای منطقه

7-   رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت بر شرح وظایف و مسئولیتهای زیر مجموعه خویش

8- بازدید از نواحی و واحدهای تابعه منطقه به منظور بررسی وضعیت پرسنلی و خدماتی

9-     انجام مراحل مرتبط با امور وام کلیه کارکنان وزارت نفت در سطح منطقه

10-    سرپرستی نقلیه سبک

11-   نظارت ,تنظیم و تجدید قراردادها و انجام امور مرتبط با کلیه قراردادها و پیمانکارهای انجام مناقصات

12- نظارت و اتخاذ تصمیم در زمینه خدمات اجتماعی,اداری ,رفاهی, بهداشتی,عمومی و درمانی کارکنان و هماهنگی لازم در این رابطه با مدیریت اداری در ستاد شرکت.

13- شرکت در جلسات در سطح منطقه و ستاد شرکت و در سطح استان با مسئولین دوایر و سازمان های متولی.

چارت سازمانی

رئیس امور اداری

رئیس برنامه ریزی و آموزش

مسئول امور کارکنان

مسئول خدمات اداری و اجتماعی

کارشناس امور اداری