امور مالی

نام و نام خانوادگی:الهه خزائی
سمت:سرپرست امور مالی
تحصیلات:لیسانس حسابداری
سوابق خدمتی:رئیس حسابداری مالی
امور مالی منطقه زیر نظر معاونت مالی اداری منطقه فعالیت می نماید که نمودار سازمانی و شرح وظایف این واحد به شرح ذیل می باشد

 1-  کنترل و نظارت بر انجام کلی امور مربوط به امور مالی و ایجاد هماهنگی بین حسابداریها مختلف در منطقه و نواحی تابعه و منطقه با مدیر امور مالی و اصلاح و جایگزینی روش های بهتر در امور مالی با هماهنگی ستاد و اعزام کارشناس جهت کنترل بر عملکرد حسابداران نواحی

 2-  کنترل بر نحوه انجام تطبیق کلیه حسابهای مالی و ارائه راه کارهای مناسب در زمینه بهینه کردن کارها در راستای پیشبرد اهداف مالی

 3-  انجام کار و کنترل و نظارت در نحوه هزینه نمودن بودجه سال جاری و تجزیه و تحلیل آن و ارائه آمارهای مقایسه ای جهت تصمیم گیری مدیران

 4-    انجام کارهای مربوط به  پرداخت حقوق کارمندان و دستمزد کارگران منطقه و نواحی تابعه

 5-  انجام امور مربوط به محاسبه کرایه بارنامه و حواله های مواد نفتی حمل شده توسط ناوگان حمل و نقل منطقه و پرداخت کرایه آنها به پیمانکاران مربوطه.

 6-  انجام امور مربوط به ثبت کلیه وقایع مالی در حسابها و دفاتر مالی و دریافت دیون شرکت و پرداخت مطالبات مشتریان

7-    اصلاح و رفع مغایرت از حسابهای دفاتر کل و معین