مهندسی

نام و نام خانوادگی:مجتبی مودی
سمت:سرپرست خدمات فنی مهندسی
تحصیلات:لیسانس مهندسی برق-الکترونیک
سوابق خدمتی:کارشناس خدمات فنی مهندسی

مهندسی منطقه زیر نظر مستقیم معاونت فنی و عملیاتی منطقه انجام وظیفه نموده و مسئول بهره برداری صحیح از تأسیسات و وسایل فنی واقع در مرکز منطقه  و نواحی تابعه بوده و بطور کل مسئولیت اداره امور فنی ساختمانی و تأسیسات تابعه با این واحد می باشد.

 اهم وظایف:

 1- تهیه مدارک مقدماتی به منظور اجرای طرح های مربوط به توسعه های تاسیساتی که توسط مدیران مناطق پیشنهاد می شود.

2- نظارت و راهنمایی برای احداث جایگاههای اختصاصی و فروشندگی ها و شعبه های نفت

3- نظارت بر دستگاههای مولد برق

4- نصب و راه اندازی مخازن زیرزمینی و مخازن سرویس و لوله کشی ها / متیرها / دیگهای بخار /  حرارت مرکزی تهویه / وسایل نقل و انتقال مکانیکی دستی یا برقی و وسایل توزین و کیل بندی

5- اجرای عملیات مربوط به تغییر فرآورده ها در مخازن

6- بازدید ماهیانه از کلیه تأسیسات شرکتی اعم از انبارها  / جایگاهها نواحی و همچنین جایگاههای اختصاصی و فروشندگی ها جهت کیل بندی وسایل فروش و ساختمانها و تأسیسات مربوطه