حراست

نام و نام خانوادگی:جواد آتون
سمت:رئیس حراست
این واحد تحت نظارت مدیر منطقه بوده و با حضور فعال و مستمر در سطح منطقه و نواحی تابعه مسئولیت حفاظت از اموال و اسناد و تأسیسات شرکت را با توجه به سازماندهی حفاظتی و امنیتی نیروهای حراستی به عهده دارد و در زمینه جلوگیری از هرگونه اقدام نظامی و سیاسی فرهنگی و اخلاقی علیه نیروهای انسانی و تأسیسات و اموال و اسناد را به عمل می آورد اصل فعالیت این واحد به شرح ذیل می باشد.

اهم وظایف

نگهبانی از تأسیسات و اماکن و اموال و اسناد.

برقراری امنیت برای کارکنان در محیط اداره.

همراهی و همسویی در سیاست های اجرایی شرکت از قبیل:

جلوگیری از قاچاق فرآورده و تخلفات مربوط به آن

طرح تکریم مردم و ارباب رجوع

کنترلهای حراستی نفتکشها در دروازه ورودی و خروجی انبار

تنظیم و تهیه گزارش حوادث و اطلاعات پرسنلی موردنیاز

کنترل ورود خروج افراد در اماکن متعلق به شرکت

اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از تخلفات

بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی