مشخصات معاون فنی وعملیاتی

نام و نام خانوادگی:سیدرضا احمدنیا
سمت:سرپرست معاونت فنی و عملیاتی
سوابق خدمتی:

معاون فنی و عملیاتی زیر نظر مدیر منطقه فعالیت می نماید. این معاونت، مسئولیت هدایت عملیات دریافت، ذخیره سازی و ارسال فرآورده های نفتی عمده را در انبار و نواحی بر عهده دارد. هدف گذاری و برنامه ربزی حول محور نظام توزیع فراورده های نفتی ، به عنئان نقطه انتهایی اهداف محوری و کلان شرکت، به منظور جلب رضایت مشتریان بر عهده این معاونت است.سیاست گذاری،‌برنامه ریزی، پیگیری و نظارت بر کلیه اقدامات مرتبط با بازسازی، تعمیر و نگهداشت تاسیسات، نظارت راهبردی عملیات سوخت رسانی ایمن به هواپیماهای داخلی و خارجی،‌نظارت بر رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار در انبار و تاسیسات شرکت و نظارت بر نحوی اجرای سیستمهای مدیریت از دیگر وظایف این معاونت است. در غیاب مدیر منطقه ایشان در سمت معاون انجام وظیفه می نماید و بر فعالیت سایر واحدها جهت اجرای صحیح روشها و دستورالعمل ها نظارت دارد.

واحدهای زیر مجموعه معاون فنی و عملیاتی شامل: واحد تاسیسات و عملیات،واحد خدمات فنی و مهندسی و مرکز سوختگیری هواپیمایی می باشد.