معاونت بازرگانی منطقه

نام و نام خانوادگی:خسرو خلیلی
شماره پرسنلی:614462
سمت:معاونت بازرگانی
تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت
سوابق خدمتی:رئیس ناحیه گناوه-رئیس ناحیه کردکوی
معاونت بازرگانی، در دو حوزه 1- فروش فرآورده های نفتی و امور جایگاهها و2- تدارکات و امور کالا فعالیت می کند و مسئولیت برنامه ریزی، نظارت و گسترش شبکه توزیع فرآورده و مجاری عرضه، تنظیم قراردادهای فروش و کنترل و نظارت بر سیستم فروش، امور خرید کالاهای مورد نیاز شرکت و انجام عملیات فروش اعتباری به ارگانها و سازمانهای نظامی و غیرنظامی را عهده دار است. از اهم وظایف این معاونت به موارد ذیل می توان اشاره نمود:

1.       شناسایی فروشندگان، تهیه فرم استعلام کتبی و امتیازبندی آنها جهت خرید کالا

2.       کنترل و نظارت بر امر توزیع و فروش فرآورده های نفتی در کلیه مجاری عرضه

3.       عرضه دریافت تقاضا، خرید، انبارداری و تحویل و تحول کالا ها و کنترل موجودی انبار

4.       کنترل و نظارت مستمر بر نقاط

5.       تعیین سهمیه نقاط عرضه تنظیم قرارداد مصرف کنندگان عمده

6.       کارشناسی و بازدید نقاط جدید عرضه و صدور مجوزهای لازم

 

معاونت بازرگانی منطقه زاهدان دارای سمتهای زیر است:

1-    معاون بازرگانی

2-    کارشناس برآورد نیاز و برنامه ریزی عرضه

3-    متصدی تنظیم تقاضا و پیگیری سفارشات

4-    متصدی انبارها و کنترل اسناد مکانیزه

5-    هماهنگ کننده امور جایگاهها و فروشندگی ها

6-    کارمند ارشد امور جایگاهها و فروشندگی ها

7-    مسئول تدارکات و خرید های محلی

8-     کارمند ارشد خرید های محلی