برنامه ریزی

نام ونام خانوادگی:سعید محمدی
سمت:سرپرست برنامه ریزی
واحد برنامه ریزی تحت نظارت مدیر منطقه بوده و شامل رئیس برنامه ریزی و کنترل و تعداد 8 کارشناس به شرح ذیل می باشد

 

اهم فعالیتهای این واحد به شرح ذیل می باشد :

 1- راهبری، هدایت، مطالعه و تحلیل در ارتباط با طرحها و پروژه های سرمایه ای منطقه در زمینه احداث، بازسازی، توسعه یا جمع آوری تأسیسات فرآورده های نفتی از چارچوب اهداف کلان شرکت.

2- پیاده سازی مدیریت انرژی در منطقه، تقویت کمیته های داخلی بهینه سازی مناطق، ایجاد بانک اطلاعات انرژی و آمادگی جهت اتصال به ستاد کشور.

3- اندازه گیری و تحلیل شاخص های ارزیابی عملکرد منطقه و مقایسه آن با عملکردهای گذشته و تعریف پروژه های بهبود.

4- تدوین و بازنگری سالیانه برنامه استراتژیک منطقه در چارچوب سند چشم انداز شرکت ملی پخش کشور.

5- بررسی همسویی طرحها و پروژه های منطقه با خط و مشی ها و سیاست های کلان شرکت ملی پخش کشور.

6- تعیین هزینه پرداختی بابت پروژه های سرمایه ای منطقه از طریق امور مالی منطقه بطور ماهیانه.

7- پیگیری جذب بودجه ها برای پروژه ها در منطقه.

8- دریافت مصوبات و قانون بودجه بطور سالیانه از طریق سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و یا مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پخش کشور.

9- پیگیری در خصوص مصوبات منطقه جهت پروژه هاب اجرایی که در مبادله موافقت نامه قرار است درج گردد.

10- دریافت اطلاعات مربوط به هزینه های پرداختی پروژه ها از سیستم ACC.

11- بستر سازی و آماده نمودن شرایط جهت پیاده سازی طرحهای مکانیزه در منطقه.

12- پیش بینی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مصرف فرآورده های نفتی در منطقه.

13- بررسی و ارائه پیشنهادات در زمینه عرضه، ذخیره سازی و انتقال فرآورده های نفتی در سطح منطقه.

14- نظارت و کنترل عملکرد حمل و نقل منطقه و ارائه پیشنهادات جدید به منظور افزایش بهره وری سیستم حمل و نقل منطقه.

15- پیگیری و حل مشکلات احتمالی حادث شده به سیستم های فروش اینترنتی(سامانه تجارت آسان)

16-پاسخگویی به مشتریان فرآورده های نفتی در خصوص سیستم فروش اینترنتی

17- پاسخگویی به مشتریان فرآورده های نفتی در خصوص سیستم سامانه تجارت آسان

18- پیگیری و درخواست تغییر و اصلاح رمز و کلمه عبور در سیستم سامانه تجارت آسان برای مشتریان

19- پاسخگویی به سازمان های متولی در خصوص سیستم و سامانه تجارت آسان

20- پاسخگویی به مشتریان و سازمان های متولی دریافت کننده سهمیه سوخت یارانه ای

21- پشتیبانی سیستم سامانه جامع پرداخت کرایه حمل و نقل و پیگیری بارنامه های فاقد کرایه رانندگان نفتکشها

22- پیگیری و اختصاص نام کاربری و کلمه عبور در سامانه تجارت آسان برای سازمان های متولی