ناحیه زابل

 

تعداد خانوار ها:106846خانوار

تعداد جایگاه: 15 باب

تعداد تعاونیهای روستایی و عشایری:183

تعداد فروشندگی شهری:28

تعداد مصرف کنندگان عمده:900

تعداد مصرف کنندگان جزء:6500