انبار نفت زاهدان

انبار نفت زاهدان

بنزین معمولی

نفت سفید

نفت گاز

جمع کل

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

2

27200000

5

34030000

5

64440000

12

125670000

ظرفیت به لیتر می باشد

آدرس: بلوار خلیج فارس

شماره تماس: 4-33287931-054