انبار نفت زابل

انبار نفت زابل

بنزین معمولی

نفت سفید

نفت گاز

جمع کل

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

2

5252597

2

4648614

7

5656882

11

15558093

ظرفیت به لیتر می باشد

آدرس: زابل بلوار شهید میرحسینی

شماره تماس: 8-33232167-054