انبار نفت خاش

انبار نفت خاش

بنزین معمولی

نفت سفید

نفت گاز

جمع کل

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

تعداد مخزن

ظرفیت

2

2256340

4

4294493

2

2023001

8

8573834

 ظرفیت به لیتر می باشد