ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس

1

محمد کهن سال

رئیس روابط عمومی

054-33413511

2

جواد آتون

رئیس حراست

054-33428301

3

منصور آذرنور

رئیس امور اداری

054-33429505

4

محمد نهبندانی

بازرسی کنترل و نظارت

054-33439557

5

سعید محمدی

سرپرست برنامه ریزی

054-33430412

6

الهه خزاعی

سرپرست امور مالی

054-33428827

7

حمید ولی

سرپرست سامانه هوشمند سوخت

054-33229981-3

8

حسن سجادی نیا

خدمات اداری

054-33429505

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس

1

سید مرتضی فاطمی

رئیس انبار نفت شماره 2 زاهدان

054-33287934

2

حسین جهانتیغ

رئیس مرکز سوختگیری هواپیمایی زاهدان

054-33220622

3

قاسم صفری

رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست

054-33287891

4

محمدرضا ساده

رئیس تامین و توزیع فرآورده

054-33287891

5

مجتبی مودی

سرپرست خدمات فنی و مهندسی

054-33287932

6

مصطفی سندگل

سرپرست مهندسی  فرآورده های نفتی

054-33287890

 7  ابراهیم حسینی
 سرپرست حمل و نقل فرآورده های نفتی
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس

1

ابوالقاسم محمدی

رئیس ناحیه مرکزی

054-33229981-3

2

علیرضا جهانتیغ زاد

رئیس ناحیه زابل

054-33224100

3

حسین حاجی آبادی

سرپرست ناحیه خاش

054-33722040

4

مهدی کاظمی

سرپرست ناحیه سراوان

054-37626770