ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس

1

غلام محمد احمدی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان

054-33428301-3

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس

1

سیدرضا احمدنیا

سرپرست معاونت فنی و عملیاتی منطقه

054-33428301-3

2

خسرو خلیلی

معاون بازرگانی منطقه

054-33428301-3

3

محمود محسن زاده

معاون مالی و اداری منطقه

054-33428301-3