• پیامک:3000617939
  • نمابر: 33413512-054
  • تلفن گویا: 3-33428301-054
  •  تلفن پیامگیر: 33439558-054
  • مرکز تلفن: 3-33428301-054 
  • کشیک منطقه: 33429401-054
  • روابط عمومی منطقه: 33413511-054
 قطره